Zaznacz stronę

Regulamin Mistrzostw

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Makijażu Permanentnym 2020r

 1.  Organizatorem Mistrzostw jest Maderm Esthetic Agnieszka Cepińska-Majewska, ul. Żeromskiego 23A, 63-400 Ostrów Wielkopolski Nip: 6222592642
 2. Uczestnik Mistrzostw to osoba dokonująca rejestracji na Mistrzostwa poprzez zakup biletu na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 3. Harmonogram Mistrzostw znajduje się na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, o zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 5. Uczestnik Mistrzostw to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania makijażu permanentnego zaświadczone certyfikatem.
 6. Organizator zapewnia podczas Mistrzostw stanowisko pracy takie jak łóżko zabiegowe, stolik pomocniczy, lampę zabiegową, taboret.
 7. Organizator zapewnia wodę podczas trwania Mistrzostw.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego
 9. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo oraz uroczystą kolację (podczas której ogłoszone zostaną wyniki) na konto organizatora poprzez szybki lub tradycyjny przelew bankowy na numer 95194010763184811200020000 Credit Agricole do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia.
 10. W Mistrzostwach mogą wziąć udział osoby, które dokonały rezerwacji oraz dokonały płatności za wydarzenie.
 11. Zgłoszenia, które nie zostały opłacone są nieważne i nie upoważniają do wzięcia udziału w Mistrzostwach
 12. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do dnia 05 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania miejsc- maksymalna liczba uczestników to 20 osób na kategorię.
 13. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia błędnych informacji do formularza przez Uczestnika.
 15. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu e-mail osobom trzecim współpracującym w ramach Mistrzostw oraz na przesłanie uczestnikowi elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej.
 16. Koszt uczestnictwa zależy od wybranego rodzaju biletu według kategorii Junior/Master.
 17. Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach obejmuje – w zależności od kategorii – udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Makijażu Permanentnego dn. 07.02.2020r w kategorii Junior lub udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Makijażu Permanentnego dn. 07.02.2020 w kategorii Master.
 18. Opłata za uczestnictwo w Mistrzostwach wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 05 stycznia 2020r, drogą mailową na adres: letstalkaboutpmu@gmail.com
 19. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 20. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 21. Uczestnicy Mistrzostw sami pokrywają koszty dojazdu na miejsce wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu oraz parkingu.
 22. Uczestnik Mistrzostw otrzyma imienny dyplom uczestnictwa w Mistrzostwach Makijażu Permanentnego a pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii zostaną wyróżnione i oficjalnie ogłoszone na scenie głównej.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Mistrzostw.
 24. Uczestnik nie może ubiegać się o zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach.
 25. W przypadku odwołania Mistrzostw ze strony Organizatora z przyczyn niezależnych od niego Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas wydarzenia.
 27. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane są Mistrzostwa.
 28. Wyróżnienie najlepszych prac i oficjalne ogłoszenie zwycięzców będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 29. Wydarzenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym w trakcie trwania Konferencji. Po zakończeniu Konferencji nagranie będzie dostępne online.
 30. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w wydarzeniu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 31. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 32. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Mistrzostwami.
 33. Mistrzostwa mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 34. Zgłaszając się do udziału w Mistrzostwach uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Mistrzostw i Konferencji na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). Osoba, która takiej zgody nie wyrazi nie może uczestniczyć w wydarzeniu.
 35. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 36. Wszelkie reklamacje Uczestników Mistrzostw wobec Organizatora powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Mistrzostw drogą mailową na adres email: letstalkaboutpmu@gmail.com
 37. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie www.letstalkaboutpmu.com
 39. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenia ogólne mistrzostw:

 

 

 

 1. Uczestnik dokonuje rejestracji siebie i modelki w zamkniętej sali, w której znajduje się tylko Juror Higieniczny.
 2. Uczestnik losuje numer stanowiska.
 3. Modelka Uczestnika wraz z wylosowanym numerkiem udaje się do fotografii całej twarzy, brwi nie mogą być pomalowane.
 4. W trakcie sesji zdjęciowej modelki, Uczestnik przygotowuje swoje stanowisko pracy, wyposażone przez Organizatora w łóżko zabiegowe, stolik pomocniczy, taboret i lampę zabiegową.
 5. Uczestnik zostanie ubrany w koszulkę Organizatora w celu zmniejszenia rozpoznawalności.
 6. Uczestnik po dokonaniu rezerwacji biletu musi podać rozmiar koszulki.
 7. Podczas Mistrzostw obowiązują białe spodnie i jasne obuwie.
 8. Uczestnik zapewnia dla swojej modelki formularz Świadomego wyrażenia zgody na wykonanie makijażu permanentnego w danej strefie.
 9. Na sali znajdować się będą akcesoria i materiały pomocnicze jednorazowego użytku, jednak Uczestnik powinien wyposażyć stanowisko w swoje materiały jednorazowego użytku ( Organizator nie ma wpływu na ilość zużytego materiału przez poprzednią grupę uczestników).
 10. Na sali Mistrzostw obecny będzie Sędzia od spraw Higieny.
 11. Podczas trwania Mistrzostw nie wolno jest używać telefonów, tabletów, komputerów, robić zdjęć i puszczać głośno muzyki. Złamanie któregoś z tych punktów grozi dyskwalifikacją.
 12. Podczas Mistrzostw panować będzie cicha atmosfera dla pełnego skupienia.
 13. Po zakończonej pracy, modelka wraz z numerkiem udaje się na sesję fotograficzną całej twarzy do wskazanego miejsca.
 14. Podczas sesji modelki Uczestnik sprząta swoje stanowisko i opuszcza salę Mistrzostw.
 15. Modelka zostaje na sali i ustawia się w rzędzie.
 16. Na salę wchodzi Generalne Jury, otrzymują kartę oceny efektu końcowego.
 17. Na ocenę końcową składać się będą oceny z karty Jury od Higieny oraz Jury Generalnego.
 18. Po ogłoszeniu wyników suma zdobytych punktów na karcie Jury będzie dostępna dla każdego uczestnika indywidualnie na jego prośbę (nie zostaną ujawnione noty każdego sędzi z osobna lecz całkowita suma zdobytych punktów, uczestnik może otrzymać tylko własny wynik) wyniki sumy zdobytych punktów nie zostaną ujawnione osobom trzecim ani opublikowane na stronach internetowych czy mass media.
 19. Urządzenia i pigmenty dopuszczalne do udziału w mistrzostwach muszą posiadać certyfikat CE i być zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej.
 20. Marka urządzeń i pigmentów nie ma wpływu na faworyzację lub ocenę Jury.
 21. Używanie pigmentów do tatuażu jest zabronione i skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
 22. Czas trwania konkurencji to: 2 godziny w kategorii Junior i 2 godziny w kategorii Master.
 23. Dozwolony jest delikatny makijaż pozabiegowy.
 24. Modelki na mistrzostwa organizują uczestnicy we własnym zakresie. Modelka nie może mieć wcześniej wykonanego makijażu permanentnego brwi nawet jeśli stary makijaż jest już bardzo jasny pod karą dyskwalifikacji. Powinna być zdrowa i pełnoletnia, a jej wiek nie powinien przekraczać 60 lat.

 

 

 

Jury mistrzostw:

 

 

 

 1. Jury do Mistrzostw Makijażu Permanentnego powołuje organizator.
 2. Ocena i interpretacja jury nie podlega odwołaniu i jest ostateczna.
 3. Ocena członków Jury odbędzie się podczas trwania mistrzostw oraz na posiedzeniu.
 4. Posiedzenie komisji sędziowskiej odbędzie się po zakończeniu mistrzostw, 07.02.2020r, bez udziału uczestników oraz osób trzecich.
 5. Uczestnik z własnej woli poddaje się krytyce i ocenie członków Jury.
 6. Jury mistrzostw przyznaje wyróżnienia, nagrody oraz interpretuje regulamin.
 7. Skład komisji sędziowskiej będzie podany na stronie www.letstalkaboutpmu.com
 8. Ogłoszenie wyników Mistrzostw Makijażu Permanentnego odbędzie się na uroczystej gali dn. 08.02.2020r w hotelu IBB Andersia, Poznań.

 

 

 

Regulamin końcowy:

 

Przesłanie zgłoszenia udziału w Mistrzostwach jest jednoznacznie deklaracją, że osoba nadsyłająca ukończyła kurs makijażu permanentnego.

 

 1. Opłata jest gwarancją rezerwacji miejsca (liczba uczestników mistrzostw jest ograniczona, przed rejestracją należy skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia wolnego miejsca pod nr 508-111-718 lub drogę elektroniczną pod adres letstalkaboutpmu@gmail.com)
 2. Osoby nadsyłające zgłoszenia przyjmują warunki regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 3. W mistrzostwach nie mogą brać udziału pracownicy oraz trenerzy organizatora w rozumieniu biznesowym ani członkowie najbliższej rodziny.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Mistrzostw do dnia zakończenia Mistrzostw.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujacych.
 6. Organizator nie zapewnia modelek na mistrzostwa.
 7. Organizator nie zapewnia pobytu uczestnika, zakwaterowania w hotelu oraz materiałów do wykonania makijażu permanentnego, i stylizacji modelki.
 8. W przypadku rezygnacji udziału w mistrzostwach opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Udział w Mistrzostwach jest automatycznie zgodą na nieodpłatne udzielenie prawa do wykorzystywania przez Organizatora zdjęć w celu: druku oraz publikacji w dowolnym nakładzie, używania zdjęć w Internecie oraz w innych mass media, nadających się do rozpowszechniania Organizatora w zakresie związanym z promocją wydarzenia.