Zaznacz stronę

Regulamin KONFERENCJI

 1. Organizatorem Konferencji jest Maderm Esthetic Agnieszka Cepińska-Majewska, ul. Żeromskiego 23A, 63-400 Ostrów Wielkopolski Nip: 6222592642
 2. Uczestnik Konferencji to osoba dokonująca rejestracji na Konferencje poprzez zakup biletu na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 3. Harmonogram Konferencji znajduje się na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, o zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej Konferencji.
 5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, pokazy na żywo oraz wystawa przedsiębiorstw z różnych branż.
 6. Organizator zapewnia materiały pomocnicze takie jak notes, długopis.
 7. Organizator zapewnia wodę i przerwy kawowe.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto organizatora poprzez szybki lub tradycyjny przelew bankowy na numer 95194010763184811200020000 Credit Agricole do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia.
 10. W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rezerwacji oraz dokonały płatności za wydarzenie.
 11. Zgłoszenia, które nie zostały opłacone są nieważne i nie upoważniają do wzięcia udziału w Konferencji.
 12. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do dnia 05 stycznia 2020 roku  lub do wyczerpania miejsc- maksymalna liczba uczestników to 100
 13. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza to również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia błędnych informacji do formularza przez Uczestnika.
 15. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email osobom trzecim współpracującym w ramach Konferencji oraz na przesłanie uczestnikowi elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej.
 16. Koszt uczestnictwa zależy od wybranego rodzaju biletu.
 17. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje  udział w jednodniowej Konferencji Let’s Talk about PMU dn, 08.02.2020r, Opłata za uczestnictwo w uroczystej kolacji obejmuje udział w uroczystej Gali Casino Night dn. 08/02/2020 od godz 20:30. Opłata za udział w mistrzostwach obejmuje udział w mistrzostwach makijażu permanentnego dn, 7.02.2020r
 18. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 05 stycznia 2020r, drogą mailową na adres: letstalkaboutpmu@gmail.com
 19. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej www.letstalkaboutpmu.com
 20. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 21. Uczestnicy Konferencji sami pokrywają koszty dojazdu na miejsce wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu oraz parkingu.
 22. Uczestnik Konferencji na zakończenie wydarzenia otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w Konferencji Let’s Talk about PMU.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji.
 24. Uczestnik nie może ubiegać się o zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji.
 25. W przypadku odwołania konferencji ze strony Organizatora z przyczyn niezależnych od niego Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas wydarzenia.
 27. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 28. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora
 29. Wydarzenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym w trakcie trwania Konferencji. Po zakończeniu Konferencji nagranie będzie dostępne online.
 30. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w wydarzeniu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 31. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 32. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 33. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 34. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). Osoba, która takiej zgody nie wyrazi nie może uczestniczyć w wydarzeniu.
 35. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
 36. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji drogą mailową na adres email: letstalkaboutpmu@gmail.com
 37. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji.
 39. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.